Vymaz
Informácia
X
Pri načítaní stránky sa obnovili údaje (localstorage) uložené pri jej poslednom zobrazení dňa:
Zoznam druhov
systematicky
/
Vyberte jazyk:
česky latinsky
začiatočník pokročilý profesionál ?
Režim skúšania:
 • v režime začiatočníka sú k dispozícii všetky možnosti
 • v režime pokročilého sa dajú druhy na skúšanie len generovať, nie sú viditeľné vybrané druhy a nie je možné vyberať druhy pri odpovedi zo zoznamu
 • v režime profesionála sa druhy dajú len generovať, nie sú viditeľné vybrané ani zvyšné druhy a odpoveď je možné len priamo napísať do textového poľa
 • POZOR! pri zmene režimu je označenie druhov zrušené a vybrané druhy sú odstránené!
Vybrané druhy
systematicky
0 / 0
/
  Skúšanie podľa: ?
Skúšanie podľa:
 • určuje typ zdroja, podľa ktorého bude uživateľ skúšaný
 • implicitne je nastavené skúšanie podľa 5 náhodne vygenerovaných obrázkov pre každý druh
 • pre skúšanie podľa zvukovej nahrávky a videa je pre každý druh k dispozícii len jeden záznam

 obrázku?  zvuku?  videa?
Pomôcť zvukom      Percent z bodu ?
Pomôž:
 • umožňuje poskytnutie pomoci vo forme iného média ako je predvolené
 • ak je vypnuté, skúšaný má k dispozícii len médium, ktoré si zvolil (obrázok, zvuk, video)
 • ak je zapnuté, skúšaný má možnosť pridať si médium iného typu (napr. k obrázkom zvuk alebo zvuku obrázky)
 • počet percent zo získaného bodu je možné nastaviť od 10% až do 90%
%
Presúvanie druhov ?
Presúvanie druhov:
 • v zozname druhov (vľavo) niektoré označte (kliknutím) a tlačidlom "Presuň označené" ich presuňte medzi vybrané
 • v zozname vybraných druhov (vpravo) niektoré označte (kliknutím) a tlačidlom "Odstráň vybrané" odstráňte
 • na presun môžete využiť aj dvojklik
 • v režime systematikého zobrazenia označíte kliknutím na názov čeľade všetky druhy, ktoré do nej patria

0 0
Generovanie druhov Rešpektovať rady ?
Generovanie druhov:
 • počet generovaných druhov sa stanovuje ťahaním bežca
 • ak je tlačidlo "Generuj" nedostupné, nie sú k dispozícii druhy, z ktorých by bolo možné generovať (napr. nie sú žiadne druhy označené, alebo nie sú už druhy so zvukovým záznamom)
 • pri zapnutí "rešpektovať rad" sa druhy budú generovať len zo zvoleného radu!

len z označených druhov?
len z druhov s obrázkom?
len z druhov so zvukovou nahrávkou?
len z druhov s videonahrávkou?
1
Ťahaním bežca urč počet generovaných druhov:
   Počet otázok v teste: ?
Počet otázok v teste:
 • určuje koľko otázok bude vygenerovaných z vybraných druhov
 • implicitne sa rovná počtu vybraných druhov
 • ak je neaktívny, znamená to, že nie sú vybrané žiadne druhy
    
Možnosti odpovedania na otázku: ?
Možnosti odpovedania na otázku:
 • sú usporiadané podľa náročnosti od najľahšej po najťažšiu
 • výberový zoznam obsahuje kompletný zoznam skúšaných (najľahšia možnosť), vybraných alebo všetkých druhov (najťažšia možnosť)
 • textové pole s vyhľadávaním automaticky dopĺňa názvy druhov (všetkých, vybraných alebo skúšaných ), keď uživateľ napíše písmeno(á), ktoré obsahujú.
 • len textové pole (najťažšia možnosť), uživateľ musí napísať gramaticky správne celý názov druhu

zo zoznamu skúšaných druhov?
zo zoznamu vybraných druhov?
zo zoznamu všetkých druhov?
textové pole s vyhľadávaním (všetky druhy)?
textové pole s vyhľadávaním (vybrané druhy)?
textové pole s vyhľadávaním (skúšané druhy)?
len textové pole?
Počet písmen pre zobrazenie druhu: ?
Počet písmen pre zobrazenie druhu:
 • počet písmen, ktoré musí uživateľ napísať, aby začalo vyhľadávanie v zozname
 • implicitná hodnota je 1 (stačí napísať 1 písmeno a hneď sa zobrazia druhy, ktoré ho obsahujú)
 • väčšie číslo znamená vyššiu náročnosť
 • ak je neaktívny, znamená to, že nie je vybrané odpovedanie pomocou textového poľa

Počet obrázkov jedného druhu: ?
Počet obrázkov jedného druhu:
 • počet obrázkov, ktoré sa zobrazia pri poznávaní jedného druhu
 • minimálna hodnota je 1,maximálna 10 a implicitná 5
 • ak je voľba neaktívna, znamená to, že nie je vybrané skúšanie podľa obrázkov
 • vyšší počet obrázkov môže spomaliť zobrazenie celej otázky

Skontrolovať rody   Percent z bodu ?
Skontrolovať rody:
 • detailnejšie určuje spôsob vyhodnocovania odpovedí pri skúšaní
 • ak je vypnuté, odpoveď je správna len vtedy, ak je správne určený rodový aj druhový názov živočícha
 • ak je zapnuté, získa uživateľ časť z bodu aj za určenie samotného rodového názvu (t.j. ak pozná rodový názov, môže získať časť bodu)
 • počet percent zo získaného bodu je možné nastaviť od 10% až do 50%
%
Vyhodnocovanie odpovedí: ?
Vyhodnocovanie odpovedí:
 • určuje,kedy sa bude vyhodnotená správnosť odpovedí pri skúšaní
 • implicitne prebieha vyhodnocovanie ihneď po každej odpovedi a zobrazujú sa aj priebežné informácie o celkovom počte správnych a nesprávnych odpovedí a úspešnosti, nie je ale možné vrátiť sa k už zodpovedanej otázke a svoju odpoveď zmeniť
 • pri druhej možnosti sa odpovede vyhodnotia až všetky naraz, po skončení celého testu, k jednotlivým otázkam je však možné sa kedykoľvek vrátiť a svoju odpoveď zmeniť

ihneď po každej otázke ?
naraz po skončení celého testu ?

Zmerať čas ?
Zmerať čas:
 • ak je aktívne,bude zmeraný čas, potrebný na vypracovanie celého testu
 • čas sa zobrazuje vo formáte MM:SS a začína sa počítať od kliknutia na Skúšaj!
Zapamätať skúšané druhy ?
Zapamätať skúšané druhy:
 • ak je aktívne, skúšané druhy sa uložia na Vašom počítači do LocalStorage
 • pri nasledujúcom otvorení tejto stránky sa automaticky zaradia k vybraným
© Roman Ravas 2016; ravas.r@sengym.sk
slovensky česky latinsky
Otázka č: z počtu Čas:
Nie som si istý  
Správne: 0 Nesprávne: 0 Správny rod: 0
Pomoc: 0 Úspešnosť: 0 % Pomoc: 0